Å bygge broer ved hjelp av islams fem søyler

Her er noen naturlige broer som kan knytte de fem muslimske, religiøse pliktene til det å være Jesu Kristi etterfølgere gjennom troen på ham som Herre, frelser og venn, slik at vi kan stadfeste at vårt håp er rotfestet i Guds løfte, slik det også var det for vår stamfar i troen, Abraham.

1. Shahada: Bekjennelse/erklæring av tro i islam

«Der er ingen annen gud enn Allah, og Muhammed er hans profet.»

Også vi tror på én Gud:

 • Mosebok 6,4: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én».
 • Korinterbrev 8,6: «Men for oss er det én Gud, vår Far».
 • Jakob 2,19: «Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver!»

-Og at Gud åpenbarte seg selv i Jesus Kristus:

 • Efeserbrevet 1,9: «… da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham».
 • 1 Timoteusbrev 3,16: «Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort. Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i Ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet».

2. Salat: Rituelt utfort bønn fem ganger (3 i shiaislam) daglig, på arabisk

Vi kommuniserer med Gud på vårt eget morsmål, og tror at han hører og svarer.

 • 1 Tessalonikerbrev 5,17: «Be uavbrutt».
 • Matteus 6,5-6: «Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg».

3. Zakat: Almisser gitt til de fattige (2,5%)

Det er til Guds behag når vi velsigner andre slik han har velsignet oss.

 • Korinterbrev 9,7: «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver».
 • Lukas 6,38: «Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere».
 • Hebreerne 13,16: «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud».

4. Sawm: Faste (årlig faste fra morgengry til etter solnedgang, hver dag i måneden Ramadan)

Vi faster for å høre fra Gud:

 • Matteus 6,16-18: «Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg».
 • Apostlenes Gjerninger 13,2: «En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til»».
 • Apostlenes Gjerninger 14,23: «I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på.

5. Hajj: Pilegrimsferd til Mekka minst én gang i livet, om mulig

Som vår stamfar Abraham, tror også vi at hele vårt liv er som en pilegrimsferd.

 • Hebreerne 11,9-16: «For andre gang lød røsten fra himmelen: ‘Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.’ Dette hendte tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. I det samme sto det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var utsendt til meg fra Cæsarea. Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste også med, og vi gikk inn i mannens hus. Han fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa: ‘Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus.’ Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd’».
 • Galaterbrevet 3,29: «Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet».
 • 1 Peters brev 2,11: «Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen».

Jihad: «Å strebe etter å utføre Guds hensikt» (ikke betraktet som en søyle av alle muslimer)

Vår strid for Guds rike er ikke fysisk.

 • Kolosserbrevet 1,29: «For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke».
 • 2 Korinterbrev 10,3-4: «For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger…».
 • Lukas 6,27: «Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, …».
 • Matteus 26,52: «Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd».

Dan Martens

Comments are closed.